Board logo

标题: [活动录像] 【活动錄像】4.11 音乐人冷酷《中国龙中国风》(泽天83)【记】52368(图文) [打印本页]

作者: 52335    时间: 2021-4-11 23:00     标题: 【活动錄像】4.11 音乐人冷酷《中国龙中国风》(泽天83)【记】52368(图文)

本帖最后由 52368 于 2021-4-13 10:53 编辑 - V7 M' R0 l( K7 D
2 r( x5 Y3 [. z4 W8 E
VV宣传4 L/ v  {$ `' }3 J; I# N3 w) f2 V4 x. _* Z4 @
0 k' J" r1 Z2 c3 y3 i

音乐人冷酷《中国龙中国风》新歌发布会

.

录制:泽天

新闻来源:聊天大厅->流金岁月->音乐街区->专栏星视界[电信]->615369

kk0 r3 J. Y- g, e( |! @- I' j


) U: r( [5 G( H

活动名称:音乐人冷酷《中国龙中国风》新歌发布会

活动时间:2021年4月11日20:00

活动地点:聊天大厅->流金岁月->音乐街区->专栏星视界[电信]->615369

# Y4 {6 t3 Y3 A) B: }  U: {; C2 j9 {

[video]http://chuangshicdn.data.mvbox.cn/live/vp/04/78790e4ece70b8eea95b5d217d92ed0f.mp4[/video]/ C1 Z8 S% o0 g' z/ t8 n- T/ @, z

房间路径

聊天大厅->流金岁月->音乐街区->专栏星视界[电信]

房间ID:615369


! u8 \6 K8 O& Y/ y, W

! b; g2 S% [6 o2 A" _
: ]; p6 t" b3 _/ a( c

点击阅读《VV宣传》更多活动追踪>>>>

点击下载VV娱乐社区最新版>>>>

点击这里开通“VIP”服务>>>>

点击观看更多精彩活动>>>>

点击查看更多应用>>>>

6 E" z  L& Z/ T9 \* ?
【责任编辑:52368】
. ]! ]1 |; {$ B& z9 V

作者: 52335    时间: 2021-4-11 23:02

11-00.png
2021-4-11 23:02

1 ^' d$ ?, `) d图片附件: 11-00.png (2021-4-11 23:02, 577 KB) / 下载次数 2
http://bbs.51vv.com/attachment.php?aid=2953697&k=b0170b8feaa8ee8a819d20852f68df5d&t=1624042079&sid=ssrbbu


作者: 52335    时间: 2021-4-11 23:05

https://music.51vv.com/v/bRH7oLyA
作者: 52335    时间: 2021-4-12 17:29

本帖最后由 52368 于 2021-4-13 10:49 编辑 0 U2 Q" L  a, G4 L2 e" D) H( H

: ~5 l- y; {  d) u$ j[video]http://chuangshicdn.data.mvbox.cn/live/vp/04/78790e4ece70b8eea95b5d217d92ed0f.mp4[/video]
欢迎光临 VV娱乐社区论坛 (http://bbs.51vv.com/) Powered by Discuz! 7.0.0