Board logo

标题: [活动录像] 【活动录像】9.13 喜唰唰半梦《彻底爱一次》新歌发布会(无香145)记 52347(图文) [打印本页]

作者: 52349    时间: 2020-9-20 04:38     标题: 【活动录像】9.13 喜唰唰半梦《彻底爱一次》新歌发布会(无香145)记 52347(图文)

本帖最后由 52347 于 2020-9-20 21:42 编辑
. O, U* V' }5 ^  K8 G& @  g: t( y, i. h
VV宣传4 L/ v  {$ `' }/ z* ]& n4 d3 O8 S6 d) W

, X3 C0 |3 _- x+ ~

著名原创音乐人喜唰唰、半梦《彻底爱一次》新歌发布会


: e: n! `! a0 ?% n

錄制:无香

新闻来源:聊天大厅->经典世家->明星演绎园->著名音乐人喜唰唰半梦新歌发布会现场[电信]->705219


! U3 ~5 _$ g. q; u. H7 x

kk0 r3 J. Y- g, e( |! @- I' j
, ]  v3 T  T: ]; f1 \% |

活动名称:著名原创音乐人喜唰唰、半梦《彻底爱一次》新歌发布会

活动时间:2020年9月13日20:00

活动地点:聊天大厅->经典世家->明星演绎园->著名音乐人喜唰唰半梦新歌发布会现场[电信]->705219

$ P/ e& W$ ?0 L* B# A

[video]http://chuangshicdn.data.mvbox.cn/live/vp/24/749c851a3b096ac8ec0a734af8d715b5.mp4[/video]

; y4 H; e# q8 F  O, _# T

房间路径

聊天大厅->经典世家->明星演绎园->著名音乐人喜唰唰半梦新歌发布会现场[电信]

房间ID:705219

/ H% N% W) j7 F" _


: h  B$ H. K# C- T7 d4 x7 X# Y
; c# B! N# X) A0 ~

点击阅读《VV宣传》更多活动追踪>>>>

点击下载VV娱乐社区最新版>>>>

点击这里开通“VIP”服务>>>>

点击观看更多精彩活动>>>>

点击查看更多应用>>>>

; V7 Y8 U: }7 M0 E) x7 s

【责任编辑: 52347】


作者: 52349    时间: 2020-9-20 04:39

https://music.51vv.com/v/SbDlUQrF   ................................
作者: 52349    时间: 2020-9-20 04:42

7X]KWRI05M`Z1RZ(R2LM10F.png
2020-9-20 04:42
   ...........................................

图片附件: 7X]KWRI05M`Z1RZ(R2LM10F.png (2020-9-20 04:42, 777.65 KB) / 下载次数 3
http://bbs.51vv.com/attachment.php?aid=2784810&k=93878e9db9b30449a2538540be1bc871&t=1606334212&sid=7RM4v2


欢迎光临 VV娱乐社区论坛 (http://bbs.51vv.com/) Powered by Discuz! 7.0.0