Board logo

标题: [活动录像] 【官】【活动录像】8.23【教学】第934课《春》朗诵技巧(无香112)52329(图文) [打印本页]

作者: 52349    时间: 2020-8-28 23:08     标题: 【官】【活动录像】8.23【教学】第934课《春》朗诵技巧(无香112)52329(图文)

本帖最后由 52329 于 2020-8-29 13:53 编辑 8 E5 r* z) T+ p/ S# E  l8 t4 j
; `& z3 `7 Y) Q7 S1 S
VV宣传4 L/ v  {$ `' }
  o- K2 O( R5 S0 U
! u  F# l- s7 _

【官方明星教学】

第934课《春》朗诵技巧

! I: E, F7 U3 v" R: e" b$ U7 |, j

錄制:无香

新闻来源:VV官方活动->官方活动->VV官方艺术教学厅[电信]->601129


6 e- D% X; m/ c' t( q- j0 E) H- m

kk0 r3 J. Y- g, e( |! @- I' j  S6 e9 h# ]# P  c2 J9 Q. J1 U

活动名称:【官方明星教学】第934课《春》朗诵技巧

活动时间:2020年8月23日20:00

活动地点:VV官方活动->官方活动->VV官方艺术教学厅[电信]->601129

2 R3 d+ m2 W& a; D  A: H  T

[video]http://chuangshicdn.data.mvbox.cn/live/vp/37/3b3db5c6397853afd3a3597233ee081a.mp4[/video]

. P6 C! J) j  w  R* I, r0 W* {- c

房间路径

VV官方活动->官方活动->VV官方艺术教学厅[电信]

房间ID:601129

" ]/ s: R* v/ R( v# N( J


# Y. F, u6 f  w
! \  `/ U" ?7 K9 g

点击阅读《VV宣传》更多活动追踪>>>>

点击下载VV娱乐社区最新版>>>>

点击这里开通“VIP”服务>>>>

点击观看更多精彩活动>>>>

点击查看更多应用>>>>

+ A1 S8 b) s5 t! e; I

【责任编辑:52329】


作者: 52349    时间: 2020-8-28 23:10

.............................................................................................. - D; [. \# S0 T; t. |

! V$ f* W. x3 O$ U1 H- {0 g' I7 j, e4 s2 i; P" \! ?+ _
, {9 n' f; @0 z4 M8 B7 I% F2 y% L

, M+ ^! \$ A: T* [ https://music.51vv.com/v/ihYsf1jC
作者: 52349    时间: 2020-8-28 23:11

...........................................................................................................

图片附件: @)$FB]0UP81]D9AWMGB2@CV.png (2020-8-28 23:12, 717.93 KB) / 下载次数 4
http://bbs.51vv.com/attachment.php?aid=2766164&k=080115e2ae8d5c451b3cbbf494ceb873&t=1606946832&sid=DcsccI


欢迎光临 VV娱乐社区论坛 (http://bbs.51vv.com/) Powered by Discuz! 7.0.0