Board logo

标题: [活动录像] 【活动录像】7.3《我的国 我的家》金色嘉年华专区晚会(战友169)【记】52329(图文) [打印本页]

作者: 52344    时间: 2020-7-5 08:47     标题: 【活动录像】7.3《我的国 我的家》金色嘉年华专区晚会(战友169)【记】52329(图文)

本帖最后由 52329 于 2020-7-5 10:39 编辑
' u: C9 v" E4 C2 o% A9 f/ ?
! F. Y, E6 d: Q! x8 bVV宣传4 L/ v  {$ `' }2 _: P! B% O' N

9 E. H% ]9 Q& w8 o3 A7 `

《我的国 我的家》金色嘉年华专区宣传晚会

( C8 w' p- W, g' U

錄制:战友

新闻来源:金色嘉年华->网络家园->金色嘉年华艺术团[电信]->739502


/ O& M7 j# k- h

kk0 r3 J. Y- g, e( |! @- I' j& k* t9 u  D& h2 B+ d+ D  ^6 A

活动名称:《我的国 我的家》金色嘉年华专区宣传晚会

活动时间:2020-07-03 20:00:00至2020-07-03 23:00:00

活动地点:金色嘉年华->网络家园->金色嘉年华艺术团[电信]->739502


% j% ]" B" V, U8 j2 [8 d" T8 `+ ^+ `' m

[video]http://chuangshicdn.data.mvbox.cn/live/vp/00/5d18402b6766e238296f533d0945201a.mp4[/video]
4 f* b5 m0 h3 x( b6 Y/ s


, o% w5 G: ], v; j! S) {9 ^

房间路径

金色嘉年华->网络家园->金色嘉年华艺术团[电信]

房间ID:739502


3 w5 C2 f( g1 @6 h! a

' }. u# Q& v. `! N2 J5 ~
: _- y5 q" D" j) V6 e

点击阅读《VV宣传》更多活动追踪>>>>

点击下载VV娱乐社区最新版>>>>

点击这里开通“VIP”服务>>>>

点击观看更多精彩活动>>>>

点击查看更多应用>>>>

  t" b% _- m, D5 M  c/ c7 {4 x

【责任编辑:52329】


作者: 52344    时间: 2020-7-5 08:47

QQ图片20200703215127.png
2020-7-5 08:47
$ I8 K4 w1 [6 {& u* y+ U% R5 Y图片附件: QQ图片20200703215127.png (2020-7-5 08:47, 563.24 KB) / 下载次数 2
http://bbs.51vv.com/attachment.php?aid=2718644&k=406654b7353232e92c7b8282e1857b26&t=1601226093&sid=him7ig


作者: 52344    时间: 2020-7-5 08:47

https://music.51vv.com/v/SbHwVBEX
欢迎光临 VV娱乐社区论坛 (http://bbs.51vv.com/) Powered by Discuz! 7.0.0