Board logo

标题: [活动录像] 【活动錄像】6.25 遇见最美的你大型文艺晚会(雪峰130)【记】52329(图文) [打印本页]

作者: 52347    时间: 2020-6-26 11:00     标题: 【活动錄像】6.25 遇见最美的你大型文艺晚会(雪峰130)【记】52329(图文)

本帖最后由 52329 于 2020-6-27 11:12 编辑
3 K; [7 d1 |2 M
1 h7 h9 {7 R$ D( u1 n& \( JVV宣传4 L/ v  {$ `' }, U( r3 b' e% [  p0 q6 n! T
) y  W; i0 V4 Z: \7 o" K/ T, s+ H- H

遇见最美的你大型文艺晚会

.

錄制:雪峰

新闻来源:聊天大厅->璀璨星空->璀璨综艺->我的国我的家璀璨星空宣传二转播间->719332

1


3 d7 W3 p- b1 n
/ ?: J/ t, _. g5 zkk0 r3 J. Y- g, e( |! @- I' j

活动名称:遇见最美的你大型文艺晚会

活动时间:2020年6月25日20:00

活动地点:聊天大厅->璀璨星空->璀璨综艺->我的国我的家璀璨星空宣传二转播间->719332

- W$ i3 l6 p, M/ E

[video]http://chuangshicdn.data.mvbox.cn/live/vp/27/f49fe774175fd1a6ae91e840666d39c0.mp4[/video]


$ |: K4 ^, R- M: `5 x

房间路径

聊天大厅->璀璨星空->璀璨综艺->我的国我的家璀璨星空宣传二转播间

房间ID:719332

5 Q& h( c' ], ~5 m4 h5 N# v


& l  ]9 r; R9 [! h
- M$ H, x) {$ F2 l" b

点击阅读《VV宣传》更多活动追踪>>>>

点击下载VV娱乐社区最新版>>>>

点击这里开通“VIP”服务>>>>

点击观看更多精彩活动>>>>

点击查看更多应用>>>>

( ^: w3 B# C# D( V% @
【责任编辑:52329】
作者: 52347    时间: 2020-6-26 11:00

https://music.51vv.com/v/D2wPVEnQ?shareUserId=52347
作者: 52347    时间: 2020-6-26 11:02

2020-06-25_190550.jpg
2020-6-26 11:02


图片附件: 2020-06-25_190550.jpg (2020-6-26 11:02, 520.82 KB) / 下载次数 7
http://bbs.51vv.com/attachment.php?aid=2711570&k=1be8ba569312b035aa77e47a9c23d4cb&t=1600683197&sid=mMMu2M


欢迎光临 VV娱乐社区论坛 (http://bbs.51vv.com/) Powered by Discuz! 7.0.0