Board logo

标题: [活动录像] 【活动錄像】5.27欢聚一堂唱响青春文艺晚会(雪峰133)【记】52329(图文) [打印本页]

作者: 52347    时间: 2020-5-28 09:58     标题: 【活动錄像】5.27欢聚一堂唱响青春文艺晚会(雪峰133)【记】52329(图文)

本帖最后由 52329 于 2020-5-28 19:54 编辑 " W* g  F: i$ D) D& s7 d( }
, ~0 A" Q1 p4 t+ \% S! V

VV宣传

' j% v9 j/ K7 W
" b( |7 ~; [1 ~& R( [

欢聚一堂唱响青春文艺晚会

* U+ y5 l: X8 j! X


1 s, x9 _1 Y* J( e) o录制:雪峰
) F+ ^% I% B8 }新闻来源:
璀璨星空->璀璨综艺->浪漫五月温情无限大型庆典晚会现场->719332

% f7 K# C5 n" P- A" i0 ^

- d1 M# j7 y  z  S* c. @- x; A. Z活动名称:欢聚一堂唱响青春文艺晚会 - k( e- d4 o$ W0 j  M& _$ G. @" m
活动时间:2020年5月27日 " {0 n3 ]. d- p
活动地点:璀璨星空->璀璨综艺->浪漫五月温情无限大型庆典晚会现场->719332
/ [8 f5 S/ l! F! d# f
% _9 D& L8 u5 i) W  O5 ]1 `

9 Y' z( V- }; i/ M) F2 D% @

[video]http://chuangshicdn.data.mvbox.cn/live/vp/11/0441f93c9b52e3027431a9a96e29789d.mp4[/video]

2 ~) N. Q! n; \2 L6 v

房间路径

璀璨星空->璀璨综艺->浪漫五月温情无限大型庆典晚会现场

房间ID:719332

# g' T  b$ b0 ^" H8 N
1 _9 d' A& I% {

4 C- ^% o9 `* M( Q& f2 |

. ]( k+ ?8 A5 u1 b- \6 W1 W7 r2 e"

: e7 d* S. N# X- }

4 T3 |9 O% `/ A9 x- v6 q' o& M

点击阅读《VV宣传》更多活动追踪>>>>

点击下载VV娱乐社区最新版>>>>

点击这里开通“VIP”服务>>>>

点击观看更多精彩活动>>>>

点击查看更多应用>>>>


# M* L; f3 ~& K6 f
) T& x- ^3 P4 n0 S! Y
6 I! T8 h% z# q( E! k编辑:52329
0 L! @0 k% j5 ^9 o  i; c1 h

作者: 52347    时间: 2020-5-28 09:58

https://music.51vv.com/v/ki2bVfuy?shareUserId=52347
作者: 52347    时间: 2020-5-28 10:00

2020-05-27_192001.jpg
2020-5-28 10:00


图片附件: 2020-05-27_192001.jpg (2020-5-28 10:00, 505.92 KB) / 下载次数 2
http://bbs.51vv.com/attachment.php?aid=2685264&k=6c3d1f3846fffbb094e3b6fe54b08643&t=1597379995&sid=A36xbE


欢迎光临 VV娱乐社区论坛 (http://bbs.51vv.com/) Powered by Discuz! 7.0.0