Board logo

标题: [活动录像] 【活动錄像】5.4 为青春服务音乐接龙酣唱盛典(雪峰143)【记】52329(V篇) [打印本页]

作者: 52347    时间: 2020-5-5 09:28     标题: 【活动錄像】5.4 为青春服务音乐接龙酣唱盛典(雪峰143)【记】52329(V篇)

本帖最后由 52329 于 2020-5-5 16:33 编辑 ! p4 V" r; {0 G3 p  i: d' T) w/ m

+ f) B) P8 i3 Y4 Y4 Z( h% H/ K& B

VV宣传

.
5 W* R8 R3 K/ f/ X. R2 o为青春服务音乐接龙酣唱盛典

第七届“海魂之夜”

.9 c+ S6 x' R& |: \5 x. D+ ]5 x! n
录制:雪峰4 k3 }+ M: y7 Z
新闻来源:时代印象->青春芳华->我每天生活在这儿[电信]->709133

.

7 T+ a6 e, R+ I+ @( q, X$ I! i; t

.

活动名称: 第七届“海魂之夜”为青春服务音乐接龙酣唱盛典

活动时间: 2020-05-04 20:10:00  至  2020-05-04 22:30:00  

活动地点: 时代印象->青春芳华->我每天生活在这儿[电信]->709133

.3

7 B3 {+ k+ y# ?4 l$ E

3[video]http://chuangshicdn.data.mvbox.cn/live/vp/00/eb807de0e1438bc7d546f77da9fdcdb7.mp4[/video]
2 N0 J$ i/ a" T: C6 G# V& y


) r. z: y1 v% O7 }5 x  O# [

.

房间路径

聊天大厅->时代印象->青春芳华->我每天生活在这儿[电信]

间ID:709133


! W- ~9 C  }; `5 D


4 H: Y7 H7 A) _& g- b) O
/ T! P6 `4 E- s/ a" ^8 E. B: ~- ?: P# X9 }7 f

点击阅读《VV宣传》更多活动追踪>>>>

点击下载VV娱乐社区最新版>>>>

点击这里开通“VIP”服务>>>>

点击观看更多精彩活动>>>>

点击查看更多应用>>>>


作者: 52347    时间: 2020-5-5 09:28

https://p.51vv.com/vp/ONhwUIzo?vpian_userid=52347
作者: 52347    时间: 2020-5-5 09:28

2020-05-04_193829.jpg
2020-5-5 09:28


图片附件: 2020-05-04_193829.jpg (2020-5-5 09:28, 554.83 KB) / 下载次数 4
http://bbs.51vv.com/attachment.php?aid=2665560&k=706c868d3e725ad0f78b202acf940c71&t=1596542915&sid=vm44Nm


欢迎光临 VV娱乐社区论坛 (http://bbs.51vv.com/) Powered by Discuz! 7.0.0